Privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), mēs nodrošinām Jums saprotamu, caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam un kādā veidā tos apstrādājam. Mēs aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šīs Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums jebkādus Jūsu personas datus.

Lai saņemtu www.ummlyfood.com piedāvātos pakalpojumus, Jums ir jāveic reģistrācija  interneta vietnē www.ummlyfood.com (turpmāk – “Ummly”) un jāsniedz savi personas dati.

Reģistrējoties www.ummlyfood.com, Jūs uzticat mums, SIA Ummly, (juridiskā adrese: S. Edžus iela 2-53, Jelgava, reģ. Nr. 42103090960) kā personas datu Pārzinim (turpmāk – “mēs” vai “Pārzinis”) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šajā politikā (turpmāk – “Politika”) un www.ummlyfood.com preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos jeb distances līgumā (turpmāk – “Distances līgums”) noteiktajam.

Reģistrējoties, Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un patiesi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem personas datiem. Ja tiks konstatēts, ka Jūsu norādītie personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mēs saglabājam tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.

Jūsu personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga, tomēr darām Jums zināmu, ka gadījumā, ja Jūs neakceptējat visus vai daļu no Distances līguma noteikumiem vai šo Politiku, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visus vai kādus no Ummly piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).

2. Personas datu iegūšana

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums tiešā veidā. Jūs savus personas datus mums iesniedzat tiešā veidā, reģistrējoties Ummly, iesniedzot pieprasījumu, sūdzību vai atsauksmi jebkādā veidā (atsūtot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums iesniegumu papīra formā vai mutiskā veidā, zvanot uz klientu servisu).
Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kurus Jūs norādāt, reģistrējoties un izveidojot savu pircēja profilu Ummly, sniedzot informāciju par pirkumiem brīdī, kad veicat pasūtījumus, vai, Jums veicot darbības savā Ummly profilā, veicot darbības saistībā ar preču pasūtījumu un sazinoties ar mums jebkādu jautājumu risināšanā.
Ja mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic apstākļu izpēte kvalitatīvai un objektīvai Jūsu pieprasījuma izskatīšanai, mēs varam sasaistīt Jūsu pieprasījumā ietvertos datus ar mums jau pieejamajiem vai Jūsu pieprasījuma izskatīšanas laikā likumīgi ievāktajiem datiem (piemēram, ar Jūsu maksājumu operācijas datiem,  Jūsu profila lietošanas vēsturi utt.).

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas:

  •  panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu dotu piekrišanu);
  •  panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas);
  •  panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmo interešu ievērošanai).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu ievērošanas nodrošināšana, kā arī mūsu likumisko interešu aizsardzība strīdus gadījumā (pret mums vērstu pretenziju vai  prasījumu atrisināšana vai mūsu interešu aizstāvība tiesā).


4. Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu apstrādes ilgums

Datu apstrādes veids

Datu kategorijas un veidi

Datu apstrādes ilgums

Reģistrācija Ummly un profila izveide

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Jūsu profilā ar katru nākamo pasūtījumu tiks saglabāta arī informācija par Jūsu pasūtījumu vēsturi, iepriekš skatītajiem produktiem un Jūsu atzīmētajām iecienītākajām precēm.

Kamēr ir spēkā Distances līgums (kamēr Jūsu profils nav dzēsts). Ja klients ilgāk nekā 1 gadu nepiesakās savā profilā, tas tiek dzēsts.

Pasūtījuma izveide un piegāde

 

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (uz pavadzīmes, pieņemot preces), pasūtījuma un piegādes datums un laiks, informācija par pasūtītajām precēm, maksājuma informācija.

Piecus gadus pēc pasūtījuma veikšanas.

Maksājumu veikšana

 

Vārds, uzvārds, maksājuma apraksts, summa, maksājuma atsauces numurs (atgriežamajām precēm), darījuma atsauces ID, maksātāja konta numurs.

Piecus gadus (vai cits termiņš saskaņā ar grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām).

Atteikuma tiesību izmantošana

 

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasūtījuma un piegādes datums un laiks, paraksts (uz preču atgriešanas dokumenta), informācija par atgriežamajām precēm, maksājuma informācija un maksājuma konta dati (naudas atgriešanas gadījumā).

Piecus gadus pēc atteikuma tiesību izmantošanas.

Pretenziju izskatīšana

 

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese, piegādes adrese, dzimšanas datums un citi Jūsu sniegtie dati.  Jūsu pretenzijas vai pieprasījuma saturs, kurā fiksēts pretenzijas/pieprasījuma apraksts, Jūsu lūgums vai viedoklis. Citi ar pretenziju vai pieprasījumu saistīti, Jūsu iesniegti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli, pavadzīmes dati). Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties klientu servisā.

Kamēr pastāv pretenzija un 12 mēnešus pēc tās atrisināšanas.

Tiešais mārketings

 

Vārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs, dati par pasūtījumu un pirkumu, Jūsu individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu

Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana.

Tirgus izpēte un statistika

 

Adrese, rajons vai pilsēta, informācija par pasūtījumu (piemēram, pirkuma datums, preču kategorija un nosaukumus, preču daudzumus, pirkumu kopsumma) – šifrētā veidā (anonimizēti dati).

Anonimizēti dati var tikt uzglabāti neierobežotu laika periodu.

Informācijas drošība

 

Jūsu profila informācija un dati par Jūsu piekļuvi profilam, kā arī darbībām tajā – ja nepieciešams veikt pārbaudi, lai iegūtu pierādījumus saistībā ar informācijas sistēmas drošības apdraudējumu.

Līdz drošības apdraudējuma novēršanai un problēmsituācijas atrisināšanai.

Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzība

Dati, kas varētu būt vai ir nepieciešami šim nolūkam (ievērojot datu aizsardzības pamatprincipus, īpaši datu apstrādes minimizācijas principu).

Kamēr pastāv strīds vai notiek tiesvedība, kā arī iespējamas pārsūdzības nolūkā – uz pārsūdzības termiņu.

5. Personas datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai jūs varētu izveidot savu personīgo profilu Ummly, izmantotu savā profilā sniegto informāciju pasūtījumu veikšanai, saņemtu informāciju par Ummly jaunumiem un akcijas piedāvājumiem, skatītu pasūtījumu vēsturi, saglabātu pirkumu grozus, atzīmētu iecienītākās un biežāk pirktākās preces.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Ummly.
Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai sagatavotu un nogādātu jums pasūtījumus, sazinātos ar Jums, atbildētu uz jūsu ziņām un nodrošinātu, lai jūsu personiskā informācija būtu precīza un aktuāla.
Mums ir nepieciešams Jūsu vārds un uzvārds, lai identificētu un apstiprinātu Jūs pasūtījuma piegādes/saņemšanas laikā, lai atrastu Jūsu pasūtījumu gadījumā, ja sazināties ar klientu servisu un ziņojat par problēmām saistībā ar Jūsu pasūtījumu, kā arī, lai veiktu preces atgriešanu nepieciešamības gadījumā.
Mums ir nepieciešams Jūsu tālruņa numurs, lai informētu Jūs par Jūsu pasūtījuma statusu, lai sazinātos ar Jums, veicot pasūtījuma piegādi uz Jūsu adresi, lai varētu ar Jums sazināties gadījumos, ja rodas problēmas ar Jūsu veikto pasūtījumu, lai informētu par piedāvājumiem, jaunumiem un akcijām, ja esat tam piekritis, kā arī, lai atrastu Jūsu pasūtījumu vai identificētu Jūs kā klientu mūsu klientu datubāzē un lai atjaunotu Jūsu profila paroli gadījumā, ja būsiet to nozaudējis.
Mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese, lai informētu Jūs par Jūsu pasūtījuma statusu, lai varētu ar Jums sazināties gadījumos, ja rodas problēmas ar Jūsu veiktajiem pasūtījumiem,  informētu par piedāvājumiem, jaunumiem un akcijām, ja esat tam piekritis, kā arī lai atrastu Jūsu pasūtījumu vai Jūsu profilu mūsu klientu datubāzē.

Pasūtījuma izveide un piegāde: 
Informācija par pasūtījumu, ko Jūs sniedzat mums, izmantojot Ummly pakalpojumus, tiek izmantota Distances līguma izpildei, proti, lai mēs varētu apstrādāt un nogādāt Jums pasūtījumu uz Jūsu norādīto adresi.

Ummly izveido pasūtījumu no Jūsu nopirktajām precēm tiešsaistē. Jūsu pasūtījuma saturu apstrādā gan elektroniskās sistēmas, gan mūsu darbinieki.
Lai mēs veiktu piegādi uz Jūsu norādīto adresi, noformējot pasūtījumu, Jums jāievada piegādes adrese un cita informācija, kas var būt nozīmīga piegādes veikšanai (piemēram, durvju kods). Šos datus mēs apstrādāsim, lai nodrošinātu Jūsu pasūtījuma un piegādes izpildi.

Ja esat reģistrēts lietotājs un savā profilā esat ievadījis savu piegādes adresi, adrese Jūsu profilā tiks saglabāta automātiski arī turpmākajiem pasūtījumiem. Ja vēlēsities dzēst vai pievienot jaunu adresi, Jūs to varēsiet izdarīt savā Ummly profilā vai sazinoties ar klientu servisu.

Jūsu pasūtījuma vēsture tiks saglabāta, lai nodrošinātu mūsu leģitīmo interešu aizsardzību gadījumā, ja būs jārisina problēma vai strīdus situācija, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Maksājumu veikšana: 
Mēs veicam Jūsu pirkuma datu apstrādi, ievācot datus par pirkuma apmaksas metodi un maksājuma informāciju, lai varētu uzsākt Jūsu pasūtījuma izpildi.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Lai veiktu pasūtījumu, Jums ir jāveic maksājums Ummly vietnē. Maksājuma veikšanai Jūs izmantojat Jūsu izvēlēto maksājuma veikšanas veidu no Ummly vietnē piedāvātajiem.

Mēs veiksim Jūsu maksājuma datu apstrādi atbilstoši šajā Politikā un Distances līgumā noteiktajam.

Atteikuma tiesību izmantošana:
Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai Jūs varētu izmantot savas likumā paredzētās atteikuma tiesības. Šim nolūkam mēs apstrādājam datus par Jūsu pasūtījumu, kā arī Jūsu personas datus, kas norādīti pie pasūtījuma noformēšanas un ziņas, ko Jūs sniedzat, informējot mūs par savu vēlmi izmantot savas atteikuma tiesības.

Pretenziju izskatīšana:
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, ja jāizskata pretenzija vai jārisina strīds, kas izriet no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai Jūsu veikta pasūtījuma, kā arī citām darbībām saistībā ar Jūsu pasūtījumu un mūsu veikto pasūtījuma izpildi.

Jūsu personas datus mēs apstrādāsim, lai aizsargātu savas tiesības strīdus gadījumā, lai izvērtētu strīdus situāciju, gūtu pierādījumus, iesniegtu juridiskās prasības, aizstāvētos tiesā, kā arī īstenotu citas mūsu leģitīmās intereses saistībā ar minēto.

Lai apstrādāju prasības, kuras Jūs iesniedzāt Ummly, izmantojot formu vai nosūtījāt uz klienta servisa e-pastu, vai sazinoties pa telefonu, mums ir jāapstrādā noteikti Jūsu personas dati.

Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi arī, lai novērstu krāpšanu, neslavas celšanu vai citu nelikumīgu aktivitāti, mūsu produktu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kas var kaitēt mums vai apdraudēt mūsu reputāciju.

Tiešais mārketings:
Ja Jūs esat sniedzis savu piekrišanu savā Ummly klienta profilā, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums ar mārketingu saistītu informāciju un jaunākās ziņas. Piemēram, lai informētu par jaunām precēm, īpašiem piedāvājumiem vai atlaidēm. Šādi paziņojumi tiks nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi vai īsziņā, ja būsiet tam piekritis.

Šādu datu apstrādi mēs veicam, lai informētu Jūs un popularizētu mūsu preces un pakalpojumus.

Tirgus izpēte un statistika:
Mēs apstrādājam datus par Jūsu veiktajiem pasūtījumiem pārskatu sagatavošanai un statistikai, lai varētu novērot, novērtēt, uzlabot un paplašināt tiešsaistes pakalpojumu piedāvājumu. Mēs analizējam tādus datus, kā piemēram, cik piegādes Jums ir veiktas, cik daudz sūdzību ir saņemts no Jums klientu servisā u.c. Tomēr mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu. Šāda datu apstrāde tiks veikta, padarot Jūsu personas datus anonīmus.

Informācijas drošība:
Mēs pārraugām visu Ummly lietotāju darbības, lai identificētu iespējamos draudus, nelikumīgas darbības, kā arī saglabātu atbilstību normatīvo aktu un mūsu iekšējo noteikumu prasībām un aizsargātu sistēmu un tās datus no neatļautām darbībām. Minētajam nolūkam mēs iegūstam un glabājam jūsu personīgo informāciju Jūsu profilā, kā arī varam piekļūt Jūsu profilam, ja tas ir pamatoti nepieciešams.

Šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu juridisko interešu aizstāvībai, nodrošinot informācijas drošību.

Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzība:
Papildus iepriekšminētajiem mērķiem mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā.

Pret mums izteiktu prasījumu, pretenziju vai prasību gadījumā var tikt veikta jebkuru Jūsu personas datu, kas nepieciešami mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai, apstrāde, ja vien Jūsu kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, nav svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.

6. Personas datu saņēmēji

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, datu centru pakalpojumus, sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus, e-pasta uzturēšanas pakalpojumus..
Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā starp mums noslēgtu sadarbības līgumu.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, kā arī, lai īstenotu mūsu juridiskās intereses un aizstāvētu mūsu tiesības, mēs varam iesniegt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī citām valsts vai pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma vai pēc nepieciešamības. Savu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā Jūsu personas dati var tikt nodoti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, advokātiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Ummly piedāvāto produktu ražotājiem gadījumā, ja ir jārisina strīds vai jāizskata pretenzija saistībā ar šī ražotāja produkciju, ko Jūs esat iegādājies. Šāda datu apstrāde notiks uz Jūsu sniegtas piekrišanas pamata.
Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

7. Personas datu glabāšana

Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem un atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem (sk. 4.punktu).
Ar Jums noslēgto Distances līgumu un pierādījumus par tā noslēgšanu mēs uzglabāsim likumā paredzētā termiņa ietvaros, kā arī varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem vai pretenzijām vai izvirzītajām prasībām tiesā.
Gadījumā, ja tiek ierosināta prasība tiesā, Jūsu personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus.
Maksājumu apliecinoši dokumenti, tai skaitā pavadzīmes, kas uzskatāmi par attaisnojuma dokumentiem, tiks uzglabātas tik ilgi, cik to nosaka grāmatvedību regulējošie normatīvie akti.

8. Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jūs varat izmantot savas datu subjekta tiesības, piemēram, lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, pieprasītu labot savus personas datus, pieprasītu dzēst savus personas datus vai lai attiecīgā gadījumā atsauktu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem:
Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Personas datu labošana:
Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums klientu servisā vai patstāvīgi veikt savu datu labošanu (aktualizāciju) Jūsu Ummly profilā.

Piekrišanas atsaukšana:
Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Distances līguma saistību izpildi, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt Jums aktuālus piedāvājumus un jaunumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par doto piekrišanu, mainot piekrišanu nosacījumus savā Ummly profilā vai sazinoties ar mums caur klientu servisu.

Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus un Politikā norādītajos gadījumos – datus dzēsīsim vai anonimizēsim. Tomēr jebkurā gadījumā pierādījumus par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Tiesības iebilst:
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Distances īguma darbība tiks pārtraukta un izbeigta.

Datu dzēšana:
Noteiktos apstākļos (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti) Jums ir tiesības pieprasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus.

Apstrādes ierobežošana:
Noteiktos apstākļos (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai) Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu un Distances līguma saistību izpildi.

Datu pārnesamība:
Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz sniegto piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski.

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Jūs varat vērsties ar pieprasījumu klientu servisā.

  1. Sīkdatnes (Cookies)

    Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat konkrēto mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā. Sīkdatne tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā mūsu pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Ar sīkdatņu palīdzību mēs varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

Ummly mājaslapā tiek izmantotas arī trešo pušu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos skatiet Sīkdatņu jeb Cookies politikā.

10. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, kas aprakstītas šajā Politikā, kā arī izteiktu citus lūgumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: saldejums@Ummly.lv. Pieprasījumā obligāti jānorāda, ka pieprasījums ir saistīts ar Jūsu personas datu apstrādi Ummly, kā arī pēc iespējas konkrēti un saprotami jānoformulē Jūsu pieprasījums vai lūgums.
Jebkādu jautājumu par Ummly darbību, Jūsu pasūtījumu, Jūsu Ummly profilu, kā arī pieprasījumus, atsauksmes, sūdzības (tostarp jautājumus par Jūsu personas datu apstrādi) Jūs varat iesniegt klientu servisā:

Tālrunis: +371 28295192
e-pasts: info@ummlyfood.com

Ja Jūs uzskatāt, ka tiek pārkāpts jūsu privātums, Jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

11. Papildus informācija

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka gan Politika, gan arī Distances līgums var tikt grozīti,  papildināti vai atjaunoti, tādēļ aicinām Jūs, izmantojot Ummly pakalpojumus atkārtoti, ikreiz iepazīties ar minētajiem noteikumiem.